Nasi wykładowcy w XIV semestrze UOP

dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz 

Muzyk, socjolog kultury, od 1989 r. badacz przemian świadomości europejskiej Polaków. W latach 1967-1994 pracowała w IFiS PAN. Następnie kierowała Zakładem Socjologii Kultury w Instytucie Kultury, Departamentem Usług Społecznych w GUS. W latach 1998-2009 pełniła funkcję radcy ministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Aktywnie działa społecznie na rzecz ruchu europejskiego w Polsce jako założycielka i członkini kierownictwa Polskiej Rady Ruchu Europejskiego i Fundacji „Polska w Europie”. Jest inspiratorem i koordynatorem licznych badań i publikacji dotyczących przemian świadomości europejskiej społeczeństwa polskiego. Jest mieszkanką Podkowy Leśnej (od kilku pokoleń), członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.

 

prof. Hubert Ireneusz Izdebski

Prawnik, historyk idei i prawa, teoretyk administracji, specjalizujący się w opracowywaniu projektów ustaw i zagadnieniach samorządowych, radca prawny i adwokat. Dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, były członek Rady Legislacyjnej. Uczestniczył w pracach nad reformą administracji publicznej. Jest autorem projektu drugiej ustawy samorządowej dla miasta stołecznego Warszawy. Współtworzył projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, historii myśli politycznej i prawnej, historii ustroju i prawa, prawa cywilnego, konstytucyjnego oraz teorii i filozofii prawa. Jest wykładowcą Collegium Civitas w Warszawie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 

 

Mark Krawczyński

Architekt, projektant wnętrz, pianista, dyrektor firmy Carshade Pty. Ltd., konsultant marketingowy, kierownik Noble Tours (Poland), dyrektor Fundacji „Polska Przyszłość”, project manager. Urodzony w 1948 r. w Warszawie, syn Zbigniewa Krawczyńskiego, architekta, współtwórcy rekonstrukcji warszawskiej Starówki po zniszczeniach wojennych. W 1959 r. wyemigrował do Australii, gdzie ukończył Konserwatorium Muzyczne oraz Wydział Architektury w Sydney. Ma w swoim dorobku ponad 80 projektów publicznych i prywatnych, m.in.: rozbudowę Muzeum Australii i rozbudowę Opery w Sydney. W 2004 r. powrócił do Polski. Przez ostatnie 5 lat Mark Krawczyński zajmował się promowaniem polskiej kultury, wygłaszał wykłady oraz rozwijał związki artystyczne i biznesowe pomiędzy Polską i krajami zachodnimi. W 2007 r. rozpoczął ważną misję budzenia dumy Polaków i wiary w możliwości polskiej młodzieży. Obecnie organizuje „Dom Spotkań z Sukcesem” dla młodych Polaków w Warszawie, którego otwarcie jest zaplanowane na maj 2013 r.. Jest współreżyserem dwóch pozytywistycznych filmów o polskiej kulturze i tożsamości narodowej: „Polska Chopina” i „Jak Feniks z Popiołów”, oraz autorem książki „Wzajemny Szacunek” („Mutual Respect”). Uważa, że wielkie projekty są podstawą rozwoju tożsamości narodowej. Dzieciństwo spędził w Podkowie Leśnej i po powrocie z Australii często wraca do swojego „kraju lat dziecinnych”, bywając tutaj na wielu imprezach artystycznych, często w towarzystwie dyplomatów.

 

dr Jerzy Illg

Urodzony 11 października 1950 r. w Poznaniu. Edytor, publicysta, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. W 1968 r. uczestniczył w pierwszych zlotach polskich hippies, zaś w latach 1974-83 był pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim. Od 1983 r. redaktor, a od 1992 r. redaktor naczelny SIW Znak. Specjalizuje się w organizowaniu spektakularnych promocji – happeningów intelektualnych. Opublikował szereg wywiadów, m.in. z Wisławą Szymborską, Czesławem Miłoszem, Andriejem Tarkowskim, Josifem Brodskim, Robertem Hassem, Lawrence’em Ferlinghettim, Tomasem Venclovą, Natalią Gorbaniewską, Antoninem Liehmem, Zofią Hertz i Kazimierzem Kutzem, które ukazały się w pismach krajowych oraz zagranicznych. Jako korespondent „Tygodnika Powszechnego” trzykrotnie uczestniczył w uroczystościach noblowskich w Sztokholmie (Brodski 1987, Heaney 1995, Szymborska 1996). Opublikował: książki – Divertimento sztokholmskie. Rozmowy z Josifem Brodskim, Pokolenie („drugi obieg”), Warszawa 1988; Kundera. Materiały z sympozjum (red.); Reszty nie trzeba, To miasto jest wszędzie. Wiersze o Krakowie XX w., (wybór, opr. i wstęp), Biuro Festiwalowe „Kraków 2000”, Wiersze z Marcówki. Ostatnio ogłosił wspomnienia pt. Mój znak o noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach…

 

Tadeusz Barucki

Mgr. inż. arch., publicysta w krajowych ( m.in. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki PAN”, „Projekt”, „Architektura”, „Architektura-Murator”, „Architektura i Biznes”, „Architekt” Kraków, „Architekt” Warszawa, „Przegląd Budowlany”) i zagranicznych (Szwajcaria, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Hiszpania, Portugalia, Brazylia, USA, ZSRR. Ukraina, Litwa, Łotwa, Armenia) czasopism architektonicznych. Autor około 30 książek m. in. o architekturze poszczególnych krajów oraz czołowych twórcach architektury. Niezależny badacz architektury. Laureat wyróżnienia Międzynarodowej Unii Architektów UIA im. J. Tchumiego za wymianę informacji o architekturze oraz upowszechnianie kultury architektonicznej w świecie (1981), Honorowej Nagrody SARP (1985) oraz medalu Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji za działalność dla spraw architektury (2009). Od 2010 roku mieszka wraz z rodziną w Podkowie Leśnej.

 

Teresa Piatczyc Jachimowska 

Psycholog i trener, absolwentka Wydziału Psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Skończyła Szkołę Trenerów Biznesu prowadzoną przez Grupę TROP. Doświadczenie zawodowe zdobyła w jednej z największych spółek akcyjnych w Polsce, gdzie pracowała w działach związanych ze sprzedażą hurtową oraz detaliczną, obsługą klientów kluczowych. Prowadzi autorskie szkolenia przede wszystkim z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, wyznaczania celów, radzenia sobie w sytuacji zmiany, budowania zespołu, technik antystresowych oraz doradztwa zawodowego. Pasjonatka dramy oraz gier miejskich.

 

Dr Anna Kalinowska

Biolog, specjalistka w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Pełni funkcję dyrektora Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1998-2002 pracowała jako dyrektor Biura Edukacji i Komunikacji Społecznej  w Ministerstwie Środowiska. W okresie przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej była bezpośrednio zaangażowana we wprowadzanie w Polsce prawa unijnego – m. in. prawa dostępu obywateli do informacji o środowisku. Autorka książek oraz audycji radiowych i telewizyjnych, popularyzujących zagadnienia ekologii. Aktywnie działa na forum międzynarodowym:  drugą kadencję reprezentuje Europę we władzach Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) oraz kieruje Studium NATO poświęconym edukacji ekologicznej w siłach zbrojnych. Za osobisty sukces uważa wybór na Człowieka Roku 2003 Polskiej Ekologii. Od pół wieku jest mieszkanką Podkowy Leśnej. Wielbicielka wędrówek z plecakiem, narciarstwa oraz obcowania z przyrodą. 

 

dr Marek Karpowicz

Lekarz – kardiolog. Studia na warszawskiej Akademii Medycznej. Specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii  (doktorat obroniony w Instytucie Hematologii). W latach 1985-1998 pracował w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach, gdzie kierował stworzonym przez siebie oddziałem chorób wewnętrznych i kardiologii. Od 1998 r.  – już jako mieszkaniec Podkowy Leśnej – kierował oddziałem chorób wewnętrznych Szpitala im. Św. Anny przy ul. Barskiej, a następnie podjął pracę w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Obecnie pracuje w przychodniach w Podkowie Leśnej (BASIS), Błoniu i Grodzisku.
Pasjonat i popularyzator medycyny. Prywatnie interesuje się historią Polski (szczególnie XIX i XX wieku), a relaksuje – pracą w  ogrodzie

 

Dr Zofia Zwierzchowska-Hajnosz

Z zawodu jest chemikiem i nauczycielem akademickim. Impulsem do robienia fotografii były dla niej podróże po USA i Kanadzie w latach 1999- 2007. Należy do Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego – uczestniczy w plenerach, konkursach i wystawach. Współpracuje z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie i aktywnie uczestniczy w corocznej Krakowskiej Dekadzie Fotografii. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Krynicy-Zdroju, Nowym Sączu, Krakowie, Wieliczce, Warszawie i Podkowie Leśnej, a także na Słowacji: w Bardejowie i Starej Lubowli. Z urodzenia warszawianka, od kilkunastu lat mieszka w Podkowie Leśnej i codziennie się z tego cieszy. W Podkowie miała następujące wystawy indywidualne:„Kordyliery” (z Ryszardem Hajnoszem) – 2005, „Bardejowskie impresje” – 2008, „Widok z okna” – 2010, „Abstrakcje” – 2010, „Ferrara na rowerze” – 2011.

 

Prof. dr hab. Rafał Artur Habielski

Prasoznawca, historyk o specjalności historia najnowsza oraz historia prasy polskiej. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Historyk Instytutu Badań Literackich PAN, Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Prowadził również wykłady w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z historii Polski XX wieku i historii prasy. Specjalizuje się w dziejach polskiej emigracji po drugiej wojnie światowej. 

 

Józef Kolinek

Pierwszym jego nauczycielem była prof. Marta Suchecka. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie prof. Zenona Płoszaja. Jest laureatem Konkursu im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 roku gra w Polskiej Orkiestrze Kameralnej Jerzego Maksymiuka i w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica Grzegorza Nowaka oraz Menuhin Festival Orchestra. Obecnie występuje z kwartetem Prima Vista. Ukończył również studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mieszkaniec Podkowy Leśnej, dyrektor Festiwalu „Letnie koncerty w Kościele – Ogrodzie”.

 

Prof. Dariusz Korpetta

Pracownik naukowo-dydaktyczny SGGW w Warszawie. Specjalista w dziedzinie prawa (szczególnie w zakresie  gospodarki nieruchomościami) i szeroko pojętej gospodarki przestrzennej. Promotor ponad 100 prac dyplomowych. Syndyk masy upadłości i zarządca sądowy w postępowaniach układowych. Radny gminy Michałowice i przewodniczący Rady Gminy w latach 1990-1998. Doradca samorządowy i autor szkoleń w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego. Hobby – żeglarstwo.

 

Anna Maria Leśniewska-Zagrodzka

Ukończyła studia historii sztuki w Warszawie. Badania nad sztuką współczesną prowadziła w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w Pracowni Plastyki Współczesnej Instytutu Sztuki Państwowej Akademii Nauk, a następnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest wykładowcą historii sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest autorką wielu wystaw prezentowanych w Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Galerii Arsenał w Poznaniu, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i innych galeriach na terenie Polski. Prowadzi działalność naukową m.in. w wydawnictwach Muzeum Narodowego w Warszawie, Zachęty, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Jest członkiem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA (Association Internationale des Critiques d’Art), a także współzałożycielem Stowarzyszenia Artystycznego „Poza” (Video-Teatr Lothe Lachmann) oraz członkiem Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP. Mieszkanka Podkowy Leśnej.

 

Igor Pogorzelski

Reżyser dźwięku, prelegent  muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki. Ukończył  Uniwersytet  Muzyczny w Warszawie  na wydziale Reżyserii Dźwięku. Przez szereg lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych. Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową). Jego pasją są języki obce. Mówi biegle po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i francusku oraz trochę po włosku. Akwarysta, miłośnik kwiatów i ogrodów. Jest również gadżetomanem zafascynowanym nowymi technologiami komputerowymi i internetem. Miłośnik literatury ibero-amerykańskiej, argentyńskiego tanga i wina marki Rioja.        

 

Dr hab. Paweł Stępień

Literaturoznawca, od 2008 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2008 pracownik Instytutu Literatury Polskiej (Wydział Polonistyki) Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 r. pracownik Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia na UW. Zainteresowania badawcze:

  • dzieła literatury dawnej jako mikrokosmos kultury, 
  • literatura polska w kontekście filozofii i teologii, zwłaszcza średniowieczna literatura religijna w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki,
  • inspiracje platońskie literatury polskiej XVI i XVII w.,
  • libertynizm w poezji polskiej XVII w. w kontekście kultury europejskiej, 
  • poezja polska XX w. wobec tradycji kultury epok dawnych.

Zainteresowania poza badawcze: – Felis domestica. Mieszkaniec Milanówka.

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print