REGULAMIN ORGANIZACYJNY
UNIWERSYTETU OTWARTEGO POKOLENIA W PODKOWIE LEŚNEJ

Uniwersytet Otwarty POKOLENIA (zwany w skrócie: UOP) jest programem edukacyjnym o profilu kulturalnym Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (zwane w skrócie: CKiIO).
 
Słuchaczem Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA może być każda dorosła osoba pragnąca zaspokajać potrzebę aktywności intelektualnej, kulturalnej, artystycznej i społecznej. 

I. Podstawy prawne

Uniwersytet Otwarty POKOLENIA działa  w oparciu o statut Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, a w szczególności:  

Rozdział II § 6 Statutu:
Podstawowym celem działalności Centrum jest realizacja zadań własnych Miasta Podkowa Leśna w zakresie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, pozyskiwaniu społeczności  podkowiańskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, a także stwarzanie warunków do integracji i komunikacji społecznej.

Rozdział II  § 8 punkt 1,2,3, i 8 Statutu: 
1)    edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę,
2)    tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów,
3)    rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
8)    promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących
           i integrujących społeczność lokalną,

II. Struktura
 

 1. Działalność UOP  jest integralnie związana z CKiIO i jako jedna z form działalności podlega Dyrektorowi CKiIO w Podkowie Leśnej.
 2. Organizacją i koordynacją pracy UOP zajmuje się koordynator do spraw UOP – pracownik CKiIO we współpracy z Radą Słuchaczy.
 3. Organem doradczym UOP  jest Rada Programowa.
 4. Organem  przedstawicielskim słuchaczy jest Rada Słuchaczy. Tytuł „słuchacza honorowego UOP” przysługuje osobom, które przyczyniły się do powstania Uniwersytetu tj. Ewie Domaradzkiej, Annie Foss, Beacie Tarłowskiej i Andrzejowi Tyszce. Słuchacze honorowi są zwolnieni z opłaty czesnego i wchodzą w skład Rady Słuchaczy i Rady Programowej.   

 

III.  Rada Słuchaczy

 

 1. Słuchacze UOP  mogą powołać Radę Słuchaczy,  jako organ przedstawicielsko-doradczy.
 2. Rada Słuchaczy składa się z 8 osób wybranych spośród słuchaczy w wyborach bezpośrednich na zebraniu ogólnym słuchaczy. W skład Rady wchodzą „słuchacze honorowi”.
 3. Kadencja Rady Słuchaczy trwa 1 rok.
 4. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego,   jego zastępcę i sekretarza.  
 5. Zadania Rady Słuchaczy:
  • współdziałanie z  CKiIO w opracowaniu i przygotowywaniu programu działalności,
  • inicjowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych,
  • współorganizowanie zajęć rekreacyjnych i wycieczek.
 6. Rada Słuchaczy spotyka się nie rzadziej niż raz w miesiącu w celu omówienia z koordynatorem bieżących spraw. Sekretarz  Rady sporządza protokół z każdego posiedzenia i przekazuje go koordynatorowi.

 

IV. Formy działania

Formami działalności UOP: wykłady, seminaria, warsztaty, kursy, lektoraty, wycieczki, zajęcia artystyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, spotkania towarzyskie.  

V. Sposób finansowania

 

 1. Środki finansowe przeznaczone na działalność UOP  pochodzą:
  • z budżetu CKiIO,
  • z opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego na początku każdego semestru oraz wpisowego wnoszonego przez nowych słuchaczy,
  • opłat za zajęcia fakultatywne i dodatkowe (kursy, lektoraty, wycieczki itp.),
  • darowizn
 2. CKiIO zapewnia pomieszczenia na wykłady i zajęcia, pracę koordynatora,     obsługę     techniczną  oraz  obsługę finansowo – księgową.
 3. Wysokość opłat (czesne) ustalana jest na początku roku akademickiego przez
  Dyrektora CKiIO i Radę Słuchaczy. W uzasadnionych wypadkach możliwe     jest    rozłożenie opłaty na raty.
 4. W  miarę wolnych miejsc na sali wykładowej koordynatorzy mogą sprzedać bilet wstępu na pojedynczy wykład.  Cena takiego biletu  ustalana jest w takim samym trybie, jak wysokość czesnego.
 5. Opłaty wnoszone przez słuchaczy są przyjmowane przez księgowość CKiIO.
 6. Wszystkie decyzje finansowe  UOP  muszą uzyskać akceptację
  Dyrektora CKiIO.  

 

VI. Słuchacze

 

 1. Słuchaczem UOP może zostać osoba, która wypełni deklaracje członkowską i opłaci składki.
 2. Słuchacze mają prawo do:
  • brania udziału we wszystkich rodzajach prowadzonych zajęć zgodnie z zainteresowaniami i przyjętymi zasadami płatności
  • zgłaszania uwag i opinii do Rady Słuchaczy  lub dyrektora CKiIO
  • inicjowania nowych form działalności programowych i twórczych UOP.
 3. Słuchacze zobowiązani są do:
  • przestrzegania niniejszego regulaminu organizacyjnego UOP
  • dotrzymywania  terminów wnoszenia opłaty czesnego (za zajęcia audytoryjne przed rozpoczęciem semestru) oraz opłat za zajęcia dodatkowe i wycieczki,
  • okazywania legitymacji UOP  na prośbę osób upoważnionych.

 

VII. Postanowienia  końcowe

 

 1. Zatwierdzenia Regulaminu dokonuje Dyrektor CKiIO.
 2. Nie przestrzeganie Regulaminu przez słuchacza UOP upoważnia Radę Słuchaczy do podjęcia decyzji za zgodą Dyrektora CKiIO o skreśleniu go z listy słuchaczy.

Proszę udostępnij to

Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print