Zasady przetwarzania danych osobowych w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Ochrona danych osobowych
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: [email protected]

Zasady przetwarzania danych osobowych w CKiIO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa
danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady
stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Państwa danych osobowych, które powierzacie w trakcie korzystania z oferty
naszej placówki kultury jest Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich Ul. Lilpopa 18, 05-807
Podkowa Leśna.

2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Waszych danych
osobowych, to możecie się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą
adresu: [email protected]

3. Administrator danych osobowych – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich - przetwarza
Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na
podstawie udzielonej zgody.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: a) realizacji zawartych umów; b) przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnie ciążącego na administratorze; c) przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, d) w pozostałych
przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa
danych osobowych mogą firmy następujących kategorii: obsługujące sprzęt monitoringu wizyjnego,
serwisu technicznego IT i monitoringu wizyjnego, hostingowe, obsługi portali zajęć, wysyłki
biuletynów internetowych, realizacji zajęć i warsztatów statutowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych, wtedy przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie.

9. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się
niezgodnie z prawem, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to jej
udzielenie ma zawsze charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych w innych sytuacjach niż na podstawie zgody jest
dobrowolne, niemniej nie podanie ich spowoduje brak możliwości dalszej współpracy.

12. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

 

Polityka prywatności

Korzystacie Państwo ze strony www.ckiopodkowa.pl, która jest własnością Centrum Kultury i
Inicjatyw Obywatelskich Ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, zwanego dalej CKiIO.

Polityka prywatności określa podejście CKiIO do informacji osobistych i danych osobowych
Użytkowników, które zostały podane podczas korzystania z serwisów www. Poniżej przedstawiono
dodatkowe procedury ochrony prywatności. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności
przed skorzystaniem z usług naszej strony www, poczty email ([email protected]) z
podaniem jakichkolwiek danych. CKiIO informuje, że respektując prawo do prywatności, gromadzi
tylko te dane osobowe, które są niezbędne przy elektronicznej rejestracji Użytkownika w systemach
zapisu na wszelkie formy aktywności oraz ich obsługi w ramach działalności statutowej CKiIO.
Ponadto dane osobowe, otrzymywane od Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie przez BCK w
celach służbowych (np. wysłania odpowiedzi na pytania Użytkownika), dane są gromadzone tylko
przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim nastąpiło przekazanie danych i obowiązków
ustawowych wynikających z przepisów szczegółowych, jakie musi spełniać CKiIO (okresy
przechowywania danych na potrzeby, np. ZUS, US). Dane osobowe nie są udostępniane żadnym
innym podmiotom (poza firmami świadczącymi usługi polegające na obsłudze systemów zapisu na
zajęcia CKiIO, gromadzeniu i przechowywaniu danych, poczty elektronicznej i firmom serwisowym).

 

Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych

W trosce o jak największą ochronę powierzonych nam danych osobowych BCK, jako administrator
danych wyznaczył do wszelkich spraw związanych z ochroną danych osobowych inspektora ochrony
danych
CKiIO, z którym można się skontaktować pod adresem [email protected]

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych powierzonych
CKiIO prosimy o kontaktowanie się z inspektorem ochrony danych pod wskazanym adresem.

Kontakt z inspektorem ochrony danych pozwoli na zapoznaje się z takimi prawami, jak prawem
dostępu do treści swoich danych, prawem do poprawienia (sprostowania) swoich danych
osobowych, prawem do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawach
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawem do przenoszenia danych lub otrzymania kopii
swoich danych osobowych. Wszystkie podane nam dane osobowe są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – RODO) i innymi aktami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych
osobowych.

 

Zalecenia przy przesyłaniu danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez
Użytkownika oraz, aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony
osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże należy pamiętać,
iż przesyłanie danych drogą mailową w sposób niezaszyfrowany ze strony Użytkownika – naraża dane
na niebezpieczeństwo „przechwycenia” przez osoby niepowołane. Zalecamy stosowanie
odpowiednich zabezpieczeń poczty e-mail lub standardów, jakie są przyjęte przez CKiIO w zakresie
przesyłania informacji zawierających dane osobowe przez dedykowane aplikacje szyfrujące. W
przypadku chęci skorzystania ze standardów obowiązujących w CKiIO prosimy o kontakt z
inspektorem ochrony danych CKiIO.

 

Media Społecznościowe i inne strony www

Na naszej stronie www mogą znajdować się linki lub odsyłacze do innych stron internetowych,
których nie obejmują postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Zachęcamy Państwa do
zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn
internetowych. Ponieważ CKiIO nie jest w stanie kontrolować zbieranych tam danych wiec nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za informacje i usługi świadczone przez inne instytucje (np. portale
społecznościowe lub strony www współpracujących z nami osób i instytucji), do których odnośniki i
połączenia znajdują się na stronach niniejszego serwisu www.

Wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej jest zastrzeżona. Serwis www zawiera
elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik
ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu pod warunkiem
nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część serwisu nie
może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w
inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana – bez uprzedniej pisemnej zgody.

 

Newsletter CKiIO

Prowadzimy na naszej stronie www.ckiopodkowa.pl oraz przy wielu organizowanych przez nas
wydarzeniach zapisy do naszego newslettera (często zapisy maja również formę tradycyjną –
papierową). Za pomocą newslettera informujemy wszystkie zainteresowane osoby o organizowanej
przez nas ofercie zajęć i wydarzeniach kulturalnych CKiIO. Podanie nam swojego adresu e-mail, który
wykorzystujemy w bazie newsletter jest zawsze dobrowolne.

 

Ochrona prywatności dzieci

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Nasze portale (strony www) są tak
zaprojektowane, że dzieci mogą z nich samodzielnie korzystać (przeglądać). CKiIO zastrzega jednak,
że korzystanie z naszych portali w zakresie (dotyczącym) usług płatnych, jakie świadczymy (np. zajęcia
lub warsztaty, sprzedaż biletów) jest przewidziana tylko dla osób pełnoletnich co nie wyklucza, że
uczestnikami tych zajęć lub warsztatów oraz imprez biletowanych mogą być dzieci.

 

Modyfikacja informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

CKiIO stara się regularnie aktualizować informacje zawarte na swojej stronie www i w zawartości
Polityki Prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie www były
aktualne z obecnym stanem prawnym i naszymi regulacjami bezpieczeństwa wewnętrznego. Po
każdej modyfikacji w Polityce Prywatności zamieszczamy datę aktualizacji umieszczoną na wstępie
dokumentu.

CKiIO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu, spowodowane
nieprzewidywalnymi zdarzeniami (klęski żywiołowe, awarie z winy dostawców usług
telekomunikacyjnych).

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, na temat których szczegółowe
informacje znajdziecie Państwo w Polityce cookies.

 

Polityka cookies 

Niniejsza polityka Cookies dotyczy plików Cookies używanych na stronach Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich Ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna dalej zwanych serwisem.

 

Czym są pliki Cookies?

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane
przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego serwis (np. na dysku twardym
komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia
korzystasz odwiedzając nasz serwis). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich
powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

 

W jakim celu używamy plików Cookies?

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie
stron internetowych serwisu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności.
Pliki Cookies używane przez nasz serwis internetowy są bezpieczne i nie powodują zmian
konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu
zainstalowanym w tym urządzeniu.

Pliki Cookies używamy w następujących celach:
- dostosowywania zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu;
- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania serwisu oraz badania
potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;
- identyfikacji użytkowników jako zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani;

 

Rodzaje plików Cookies, których używamy

Odwiedzając nasz serwis możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:
Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym
Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając
nasz serwis. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki
okres czasu – usuwane są w momencie wylogowania, opuszczenia serwisu lub zamknięcia
przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często
określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z
reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich
przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookie albo do momentu ich
samodzielnego usunięcia przez Ciebie.

Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze serwisu,
czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem serwisu (np. w wypadku prowadzenia
anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics). W tym ostatnim wypadku zalecamy
również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin
jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki
internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

 

Zarządzanie plikami Cookies, zgoda na ich używanie

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za
pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć
(np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze
– w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu.

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia
zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być
również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale
pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari

 

p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Godziny pracy biura:

Pon. - Pt.  10.00 – 18.00
Sob. - Nd.  w czasie imprez

ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 729 13 84,
fax 22 729 13 84 wew. 33
e-mail: [email protected]

oraz

ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
Tel.: 22 758 94 41

Nr konta: 47124063481111001021847049